تبلیغات
شب های عملیات - دلتنگم

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثوقتـی بسـاط گـریـه مـهیـا نمـی شـود
 وقـتـی کـه بغـض بـیـن گـلـو جـا نـمـی شـود
 وقـتـی تمـام شـب بـه در خـانـه کریـم
در مـی زنـد گـدا و دری وا نمـی شـود
 وقـتـی پـس از معـایـنـه هـا گـویـدت طبـیـب
ایـن قـلـب مـرده اسـت مـداوا نـمـی شـود
 یـک راه مـانـده بـهـر تـو آن هـم زیـارت اســت...
مـــشهـــد
 بـرو کـه کـار تـو ایـنـجـا نـمـی شـود...
____________

پ.ن:دلـ.م که تنگ میشود آسمانِ چشمانـ.م هم بارانی میشود. .. د لـ تـَ نـ گـ م آقایم...

:گریهنوشته شده در شنبه 23 شهریور 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin