تبلیغات
شب های عملیات - تلنگر

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث

بانــــو ! ....
حجابــَت ، کیمیـای غیرتـَت را به لبخنـدی هرز مفـروش ! راستی تو که در بـازار جلـوه فروشی می کنی...
بانو...!هیچ می دانی صاحب ایـن کلاه ها کجـا رفتـه اند؟ چـرا رفتـه اند ؟....!

:هعی
نوشته شده در یکشنبه 9 تیر 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin