تبلیغات
شب های عملیات - تقبل الله!

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث

مدتی ست بعد از نمازخواندن هایم چند قدم عقب تر از جانمازم مینشینم كه خدا نماز را برنگرداند، بزند توی سرم! از همان الله اكبرش هزار و یك جور فكر مختلف توی ذهنم میچرخد تا سلام آخر! همه ی دل خوشیم هم آیه الكرسی ست كه در كتاب های ادعیه نوشته،‌ خواندنش بعد از نماز، موجب قبولی نماز میشود.

و این یعنی اوج بدبختی! و بدبختی یعنی اینكه نتوانی حتی یك ركعت بدون هیچ شك و فكری غیر از فكر خدا، به كمرت بزنی!

با این دو دست سالم، هنوز نتوانسته ام یك قنوت اینچنینینوشته شده در جمعه 14 مهر 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin